Sto let debat

Kam s nádražím?

Sto let debat

Kam s nádražím?

Dnes Správa železničních dopravních cest (dále jen SŽDC) považuje železniční uzel Brno (dále jen ŽUB) za nejméně vyhovující uzel v ČR a jeho rekonstrukci vnímá jako prioritní investiční akci.

 

Na podzim roku 2017 byla představena Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno (dále jen studie), jedná se o soubor dokumentů čítající 1350 stran, který má poskytnout dost silné alibi pro konečné rozhodnutí o poloze hlavního nádraží v Brně.

 

Již v roce 2002 vláda ČR přestavbu ŽUB odsouhlasila. Tehdy se jednalo o přestavbu v souladu s územním plánem, dnes nazývanou jako varianta A, neboli přesun k řece. Ministru dopravy bylo uloženo do poloviny roku 2003 zajistit k této investici studii proveditelnosti a požádat o spolufinancování z evropských a národních fondů.

 

Rozjely se intenzivní projektové přípravy, se kterými se opět objevila historicky nevyřešená otázka o poloze hlavního nádraží. Otázka, která hledá řešení už téměř sto let, již v roce 1924 architekti Max Urban a Alois Kubíček navrhli odsun brněnského hlavního nádraží na jih.

 

Z politických a odborných kruhů se diskuse více soustředila i směrem k laické veřejnosti, která se ve dvou referendech menšinově přikláněla k variantě B, tedy přesunu pod Petrov. Po více jak 10 letech od rozhodnutí vlády nebylo vydáno platné územní rozhodnutí a celá zamýšlená investice se dostávala do patové situace. 
Vláda reagovala a v roce 2015 souhlasila se zpracováním studie, která odborně zhodnotí obě varianty.

 

Všichni hodnotitelé tohoto materiálu se shodují na jednoznačném přínosu kterékoli varianty oproti stávajícímu stavu.

 

Nicméně většina odborných výkladů se více přiklání k odsunuté variantě nádraží u řeky, z hlavních důvodů bych uvedl nižší náklady na výstavbu, vhodnější řešení pro budoucí zapojení vysokorychlostních tratí, větší projektová připravenost bez nutnosti měnit územní plán, bližší termín zahájení výstavby.

 

Mně tato varianta imponuje zajímavou možností rozšíření veřejného prostoru nabízejícího různá společenská vyžití s navázáním na stávající historické centrum.

 

SŽDC požádala o vyjádření svého stanoviska město i kraj, poté věc projedná centrální komise Ministerstva dopravy, jejíž doporučení se předloží vládě.

 

V únoru zastupitelstvo města Brna vyjádřilo podporu odsunuté variantě u řeky s podmínkou, že v časově blízkém období bude realizována smysluplná funkční etapa SJKD.

 

Několika zastupitelů napříč politickým spektrem jsem položil otázku, co ta podmínka znamená. A dostalo se mi různých odpovědí. Snad nejhorší variantou je výklad vedoucí k odložení celé investice, nežbude postaveno funkční brněnské „metro”.

 

Nicméně se odhlasované doporučení jeví jako kompromisní, které uspokojuje všechny strany. Vedení města je spokojeno, že Brno konečně vyslalo jasný signál. Odpůrci této varianty si pochvalují, že to je dle jejich plánu a varianta Petrov má výbornou vyjednávací pozici na vládním poli.

 

Nezbývá než počkat, jak se vláda popere s brněnským „kočkopsem” a rozhodne.